شهرسازي و مديريت شهري

چاپ

زندگي در كلان‌شهرهاي امروزي كه فعاليت‌ها داراي پيچيدگي‌هاي خاصي است و اكثريت مردم و مسئولين دچار روزمرگي‌هاي ناشي از اين زندگي هستند، ظاهراً اين‌گونه به نظر مي‌آيد كه همگي با سرعتي شتابان در حال حركت هستند و اكثراً مي‌بينيم كه افراد در استرس‌هاي كلان‌شهرهاي سرد و بي‌روح امروزي گرفتار آمده‌اند. در كلان‌شهرهاي امروزي استعمار و استثمار‌هاي جديدي ناشي از زندگي ماشيني به چشم مي‌خورد كه همگي بر انسانها به عنوان ساكنين اين مجتمع‌هاي زيستي فشاري مضاعف وارد مي‌نمايد. كلان‌شهرها با كليه پيچيدگي‌هايي كه در شرايط عادي دارند در شرايط اضطرار و بحراني نيز به طور مضاعف، برنامه‌ريزي و مديريتي دقيق و هوشمند را مي‌طلبد. مديران بحران افرادي هستند كه در زماني كه ساير افراد قادر به انجام وظايف خود نيستند تازه وارد عمل شده و از آنها انتظار مي‌رود كه به نحو مطلوبي اقدام نمايند.

شهرسازي و مديريت شهري

 

 

آخرین به روز رسانی ( شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۲۲ )